Loures

Loures to miasto i gmina w Portugalii, leżące w regionie Lizbona w podregionie Grande Lizbona, na północ od stolicy Portugalii. Zostało utworzone 26 lipca 1886 przez dekret królewski.

Obszar Loures wynosi około 168 kilometrów kwadratowych, a liczba ludności - prawie 200.000 mieszkańców, 8% (16.700 obywateli) to obcokrajowcy. INE (Narodowy Instytut Statystyczny), na podstawie spisu narodowego 2011 roku podaje, iż 6.224 obywateli (około 3%)posiada podwójne obywatelstwo.

Zarząd rady miejskiej miasta Loures jest złożony z 11 radnych.

 Miejskie Zgromadzenie jest ciałem ustawodawczym i składa się z 43 członków (dla przyjmowanie uchwał głosowanie może odbyć się z udziałem co najmniej 33 członków).

 Prezydentem Gminy Loures jest obecnie Bernardino José Torrão Soares. Został on wybrany w miejskich wyborach 2013 roku.

Najlepsze przykłady praktyki integracji:

"Integracja w codziennym życiu towarzyskim!"

 

Plany pracy z uczniami niepełnosprawnymi w szkołach średnich i szkołach zawodowych zostały ustalone z ministerstwem oświaty. Zarząd miasta wspiera edukację młodych ludzi ze specjalnymi edukacyjnymi potrzebami, organizując lub promując różnego rodzaju programy. 

Obecny program ma za zadanie promować integrację młodych ludzi z problemami zdrowotnymi profesjonalnie, by zapewnić ich konsekwentny indywidualny rozwój zawodowy zgodnie z ich oczekiwaniami w taki sposób, aby uniknąć ryzyka społecznego wykluczenia.

"Integracja w sporcie"

Problemy integracji w jej różnych aspektach i jej znaczenia dla ludzi niepełnosprawnych stanowiły główne zadania dla miasta i gminy Loures.

Jednym z ważnych aspektów życia społecznego jest sport, który może umożliwić osobom niepełnosprawnym płynną integrację w społeczeństwie. Właśnie na sport położyły akcent władze miasta i gminy.

Podejście, które było stosowane wobec dzieci i młodzieży z fizycznymi lub umysłowymi problemami, miało na celu ułatwić im integrację w społeczeństwie.

Miasto wyszkoliło znaczną liczbę pływaków, którzy byli obecni na Zawodach Paraolimpijskich od 1996 roku. Oprócz tego w tym roku dwaj lekkoatleci przygotowują się do wzięcia udziału w zawodachw Rio de Janeiro.

 

 Integracja w sektorze edukacji"

 

W gminie Loures jest 21 szkół podzielonych na tak zwane jednostki. Są one, jak się okazuje, dobrym sposobem na to, by dzieci i młodzież z problemami edukacyjnymi mogły otrzymywać wykształcenie w odpowiedniej dla nich grupie i otoczeniu. Jednostki te są tworzone przez wyszkolonych w nauczaniu specjalnym nauczycieli, a zajęcia odbywają się w klasach przystosowanych do potrzeb każdego ucznia.  Praca w tych jednostkach jest całkowicie różnorodna i może być zmieniana w zależności od potrzeb uczniów.Nauczyciele mogą poświęcać czas na aspekt kształcący lub zawodowy, ale bez względu na dokonany wybór trzeba zawsze pamiętać o wspólnym celu tej nauki – integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

 

"Integracja w muzyce"

Zarząd miasta Loures stworzył w tym roku szkolnym projekt społecznej integracji przez sztukę Music Arte.

Ten projekt terapii muzycznej jest obecnie wykorzystywany w 21 szkołach podstawowych i wszystkich przedszkolach regionu, przynosząc korzyść około 150 dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Muzykoterapia to terapia innowacyjnego wykorzystania muzyki w leczeniu wielu chorób i dolegliwości oraz która w większości daje niezwykle pozytywne efekty.

Dzięki tej terapii rozwijają się poznawcze, psychoruchowe oraz społeczne umiejętności dzieci, ich zmysły: wzrok, mowa i słuch, ułatwiają i wzmacniają kontrolę mięśniową,równowagę, koordynację,a także zdolność komunikowania się z innymi oraz radzenia sobie z problemami.

Co dwa tygodnie, zespół obserwatorów z Konserwatorium D’Artes w Loures odwiedza szkoły, prowadzi z dziećmi zajęcia muzyczne, próbując wzmacniać różne zmysły dzieci, koncentrując się najbardziej na grupie dzieci z problemami motorycznymi oraz upośledzeniami poznawczymi, takimi jak autyzm, porażenie mózgowe albo zespół Downa.

Od momentu rozpoczęcia projektu, w zachowaniu dzieci pojawiła się widoczna zmiana na lepsze. Dzieci zaczęły łatwiej i bardziej spontanicznie reagować na zewnętrzne bodźce. 

 

Oświadczenia delegacji:

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Bobadeli - Fernanda Almeida

 

Udział w projekcie był wielką dla nas okazją w postaci wymiany doświadczeń między krajami, nawiązaniem nowych przyjaźni, a co najważniejsze – wspólne odkrywanie skutecznych sposobów integracji ludzi niepełnosprawnych. Wspaniałym przykładem kraju, w którym dostrzegane i promowane są wysiłki na rzecz integracji jest Szwecja, gdzie regularnie są organizowane różnego rodzaju sportowe zawody i konkurencje, ale także warsztaty artystyczne, w których uczestnicy mają okazję, aby „komunikować się” ze sobą przez sztukę.

 Mimo że jeszcze sporo musi być zrobione na rzecz integracji, to już dzisiaj możemy powiedzieć, iż dzięki takim projektom, można znaleźć wiele skutecznych sposobów, by wzmacniać integrację ludzi niepełnosprawnych w społeczeństwie. Ten projekt już przynosi swoje pozytywne efekty, co świadczy o tym, iż idziemy właściwą drogą.

 

Dyrektor Zespołu Szkółw Catujal - Unhos - João Carvalho

 

Niestety mimo nadużywanemu wyrażeniu "Jestem za integracją Europy" duża część społeczeństwa w dalszym ciągu uważa niepełnosprawnych obywateli za niezdolnych do pracy i wysiłku.

Rzeczą niezwykle ważną jest rozprzestrzenianie idei tworzenia podobnych projektów w różnych częściach Europy. Dzięki temu niepełnosprawni obywatele będą mieli okazję do wykazania się swoim talentem i umiejętnościami, pomysłami i wynikami, co w rezultacie może łagodzić, a nawet coraz bardziej zmniejszać ich wykluczenie z każdego z obszarów funkcjonowania społeczeństwa.

Nasza szkoła posiada dwie jednostki edukacyjne, mające do czynienia z niepełnosprawnością wieloraką. Dzięki ich zaangażowaniu i wysiłkom, możemy zauważyć bardzo pozytywne zmiany.Nasi uczniowie wzięli, na przykład, udział w koncercie „Integracja w Europie”, gdzie ich występy były pozytywnie przyjęte przez publiczność, z czego byliśmy bardzo dumni. Nasi podopieczni widzą także poprawę w ich życiu codziennym.

 

Dyrektor Zespołu Szkół №2 w Loures - Irena Louro

 

Dzięki udziałowi w projekcie zostały zapoczątkowane różnego rodzaju przedsięwzięcia, powstały organizacje, które stawiają sobie za cel wzmacniania integracji osób niepełnosprawnych w wielokulturowej Europie. Pozwoliło to na wymianę doświadczeń, inicjatyw między krajami, a także wdrażanie dobrych praktyk w życie w krajach, biorących udział w projekcie. Dzieci i dorośli z niepełnosprawnością mogli wykazać się swoimi umiejętnościami w różnych dziedzinach. Najlepiej działania integracyjne były widoczne w wydarzenia kulturowych i twórczych, gdzie różnice pomiędzy uczestnikami praktycznie całkowicie się zacierały.

 

Swój największy wkład wniosła Szwecja, pokazując:

 •   jak integracja funkcjonuje wśród wszystkich obywateli, dzieci, młodszych i starszych dorosłych, z niepełnosprawnością i bez, które stanowią część społeczeństwa otwartego;
 • jak integracja odzwierciedla się w instytucjach cywilnych, oświatowych oraz religijnych;
 • jak odpowiednie warunki w jednostkach instytucjonalnych potrafią służyć i odpowiadać potrzebom każdego obywatela bez względu na poziom jego sprawności ruchowej lub umysłowej;

Dyrektor Zespołu Szkół w PorteladeMoscavide - Marina Simão

 

Podczas prezentacji, które były wykonane przez różne kraje oraz jednostki instytucjonalne na konferencji w Portugalii, ja odkryłam, że wielu z naszych partnerów, pracując z młodymi ludźmi z różnym stopniem niepełnosprawności, naprawdę czerpie z tego przyjemność, robiąc wszystko, by młodzi ludzie poprzez, między innymi, sport i muzykę, znaleźli swoje miejsce najpierw w zabawie, a w przyszłości również w pracy. W Portugalii integracja wśród uczniów zaczyna się już od nauczania przedszkolnego i trwa przez cały cykl nauki w jednostkach oświatowych. Sytuacja taka nie jest typowa dla innych krajów, uczestniczących w projekcie. Mimo to, w Portugalii pozostaje jeszcze wiele pracy, którą trzeba podjąć, by projekty, skierowane na wzmocnienie integracji ludzi młodych w pracy, odpoczynku, sporcie, kulturze i sztuce, były nadal wspierane przez miejscowe władze.

 

Dyrektor Szkoły Średniej de Camarate - Teresa Graça

 

Obecny projekt przyczynia się do tego, by polepszyć warunki życiowe osób niepełnosprawnych poprzez wymianę doświadczeń między partnerami europejskimi. Taka wymiana może się przyczynić do wzbogacenia praktyk wprowadzonych w życie przez partnerów, a także znalezienia nowych dróg skutecznej integracji w europejskiej wspólnocie.To jest motywujący projekt, które przyczynia się do tego, aby w społeczeństwie panowała sprawiedliwość społeczna. W Laxa (Szwecja) byliśmy świadkami tego, jak realizowana jest integracja osób z niepełnosprawnością w szkolnym środowisku. Wszystkie przyrządy i meble są dopasowane do każdego z uczniów, aby nikt z nich nie czuł się w szkole niekomfortowo. Istnienie struktury oraz mechanizmów, które umożliwiają integrację w szkole są przykładem dobrych praktyk, stosowanych powszechnie w Laxa. Praktyki te powinny być również wprowadzone w życie w całej Europie. Traktowanie osoby niepełnosprawnej z należytym szacunkiem oraz dostrzeganie wartości takiej osoby są wielkimi krokami w dalekiej podróży prowadzącej ku pełnemu społeczeństwu europejskiemu.

 

Dyrektor Szkoły w Gesloures - MárioCardoso

 

Ten program, który powstał między bliźniaczymi miastami europejskimi na rzecz osób z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, ma na celu przede wszystkim zwalczenie wykluczenia społecznego oraz ułatwienie integracji w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.  Główne założenia tego programu promują rozwój i równość społeczną uczestników, podnoszą jakość ich życia i w pełni dostrzegają prawa każdej osoby w każdej dziedzinie życia społecznego.  Podczas naszej wizyty do Niemiec i Węgier byliśmy zachwyceni gościnnością, z jaką byliśmy wszędzie przyjmowani. Zobaczyliśmy, że ludzie niepełnosprawni traktowani tu ze szczególną troską i godnością. Był to doskonały przykład społeczeństwa zintegrowanego.

 

To była podróż pełna wrażeń oraz doświadczeń, które warto zapamiętać na zawsze!

 

Dyrektor Szkoły w Cercipóvoa - Luis Santos

 

Zaproszenie przez miasto Loures do udziału w projekcie firmy CERCIPÓVOA miało swój pozytywny efekt na rzecz zjednoczonej i zintegrowanej Europy.  Wizyta do Grevesmühlen pozwoliła zaobserwować praktyki integracyjne, które stosowane są również w naszym kraju. Są jednak pewne różnice, polegające na tym, że, w strukturach ich społeczności są zatrudniane osoby niepełnosprawne, dostają większe wsparcie na prowadzenie swojej działalności.  Przez całe 5 dni mieliśmy kontakt ze wszystkimi uczestnikami projektu i oceniamy go bardzo pozytywnie. Odwiedziliśmy również szkołę integracyjną w Grevesmuhlen, całkowicie przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak we wszystkich obiektach firmy CERCIPÓVOA.  Oprócz tego mieliśmy okazję, by podzielić się efektami pracy, którą my robimy dla naszych europejskich partnerów.

 

Jak możemy udoskonalić nasze praktyki integracyjne:

 

 • Przyśpieszyć diagnozę oraz podjąć niezbędną interwencję.
 • Wzmocnić wyspecjalizowane wsparcie dla szkół i przedszkoli z ogólnym systemem nauczania oraz klas integracyjnych. Angażować dzieci z niepełnosprawnością we wszystkich aspektach funkcjonowania szkoły, uwzględniając przy tym ich możliwości, cechy charakteru oraz chęci.
 • Rozszerzać działalność Ośrodków Zawodowych, by bronić interesów młodych ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnością
 •  Zatrudniać w firmach i przedsiębiorstwach niepełnosprawnych ludzi dorosłych, zgodnie z ich możliwościami i umiejętnościami.
 • Rozwijać i stosować terapię mieszaną (muzyka, sport, pokazy artystyczne, …), szczególnie koncentrując się na instytucjach, wspierającym osoby niepełnosprawne
 • Prowadzić działalność na rzecz kształtowania i pogłębiania obywatelskiego nastawienia i akceptacji osób niepełnosprawnych
 • Wspierać i obserwować rodziny, upewniając się, że osoby z niepełnosprawnością ogrywają wielką rolę w życiu rodziny.
 • Zagwarantować godne warunki osobom z niepełnosprawnością (mieszkanie, zameldowanie, pomoc w miejscu zamieszkania).

Udział Zarządu miasta i gminy Loures w projekcie był podjęty jako okazja dla nas by poznać najlepsze praktyki integracji niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Podróżując z Węgier do Polski, jadąc przez Szwecję, a kończąc w Niemczech, wspólnie przekonaliśmy się, iż mianownikiem sukcesu jest ponad wszystko szacunek do innej osoby. Takie podejście pozwala oceniać i podchodzić do każdej osoby przez pryzmat jej umiejętności i zdolności. Jak udało nam się zaobserwować,ogromny pozytywny efekt integracji można osiągnąć, opierając się na takich dziedzinach jak muzyka, sport, sztuka plastyczną, z których każda może odgrywać nieprzeciętną integracyjną rolę.

Właśnie żeby pogłębić naszą wiedzę, uważnie obserwowaliśmy, jakie metody stosowane są, by wzmacniać własne umiejętności ludzi niepełnosprawnych. Przeprowadzona przez nas obserwacja pozwoliła nam zobaczyć najlepsze przykłady stosowania praktyk integracyjnych w życiu codziennym. Także mogliśmy stosować praktykę „uczenia się przez działanie”.Otrzymaną wiedzę będziemy mogli zastosować do zdiagnozowania oraz naprawiania problemów w naszej społeczności.

Projekt, uczestnikami którego mieliśmy okazję być, przyczynia się do poszerzenia się idei równości społecznej.

Współpraca w przyszłości:

 

 • poprawiaj praktyki integracyjne osób niepełnosprawnych
 • poszerzaj praktyki integracyjne wobec mniejszości (włącznie z imigrantami)
 • zagadnienia odnoszące się do sprawności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii