Ahrensbök är en del av distriktet Ostholstein. Här bor 8.400 invånare . Beroende på den historiska utvecklingen, har Ahrensbök varit ett ekonomiskt centrum för en större landsbygdsbefolkning. Kommunen är omgiven av skog och mark. De omgivande städerna Eutin (i norra Ahrensbök), staden Lübeck (i söder) och staden Bad Segeberg (i väst) är lätta att nå med bil inom 15 minuter, liksom kommunen Scharbeutz vid kusten av Östersjön.

Ahrensbök kopplas samman med följande kommuner / städer genom vänortssamarbete:

 •  St Savinien (Frankrike) (1991)
 • Grzmiaca / Gramenz (Polen) (1992)
 • Grevesmühlen (tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern) (1990)

Dessa nationella och internationella relationer bidrar till aktivt kulturellt utbyte mellan kommunerna.  Fortfarande är det ändå så, att de mångkulturella ansträngningar Ahrensbök har genomfört framgångsrikt, har skett med stöd från ett fantastiskt arbete av lokalföreningarna för (internationella) nationella relationer, andra klubbar, föreningar och samhällen, samt lokala brandkårer. Alla dessa bidrar till kulturell förståelse. Ahrensbök tilldelades "Europadiplom", 1995 och "Europa Fahne" (EU-flaggan), 1998. Båda är viktiga steg i "Europapreis" (dvs Europa Priset, en tilldelning av ministerkommittén i Europarådet ). I detta sammanhang hedrades kommunen Ahrensbök på ett utmärkt sätt, för det internationella arbetet i Europeiska unionen och arbetet för kulturell förståelse. 

 Goda exempel på integration:

"Införande i utbildningsområdet"

 

 

Social learning

 

 "Arnesboken-Schule" är en inkluderande skola, vilket innebär att alla barn / elever kommer att utbildas i samma klass (er), oberoende av deras kvalifikationer eller förutsättningar. I vår kommun utbildas barnen / eleverna inkluderat i "Arnesboken-Schule" ( grundskola), Haus für Jugend und Familie (fritidshem) och på daghem(förskola). På så sätt är barnen inkluderade kollektivt i det sociala livet redan från förskoleåldern.

 

 • Projekt i skolor om ämnet inklusion, t.ex. "Hinderfri Skola" (IQSH)
 • Guidade turer och workshops på verksamheten "Dialog im Dunkeln" (= "Dialog i mörkret", ett projekt för att låta seende människor uppleva synskadades värld) och "Dialog im Stillen" (= "Dialog i Tystnad" med samma koncept för att uppleva hörselskadade personers livssituation).
 • Socialt beteende / socialt uppförande i skolklasser: "Lärande Regler"

Våra elever kommer att lära sig att alla är olika, att dessa skillnader berikar och att varje elev har egna svagheter och styrkor.

Med begreppet inklusion som riktmärke, utbildas alla elever i gemensamma skolklasser.

Samråd, arrangemang och kompetensutbyte mellan lärare och kollegor med specialutbildning inriktad på elever med särskilda behov, är en viktig del av inkludering och begreppet förebyggande undervisning (beteende eller inlärningsproblem).

Följande studietekniker och pedagogiska inriktningsval för lärande erbjuds, för att ta hänsyn till de olika inlärningsförutsättningar och behov av individuella tidsutrymmen som eleverna har:

 

 • Individuella (tvärvetenskapliga) arbetsplaner / handledning för elever
 • Läromedel (t ex kartotek, registerlådor)

 

Social inlärning

Begreppet inklusion är också kopplat till barn med sociala och känslomässiga svårigheter.Stöd ges på följande sätt:

 

 • Skolgång (med en mycket positiv ceremoni) vid år 5 och år 1, skolfestivaler, idrottsfestivaler.
 • Projektveckor, skolklassresor "Lernen am anderen Ort" (lärande på olika platser utanför skolan, till exempel på muséer, vid besök på fabriker, genom att bygga / göra saker tillsammans som klass i skogen, osv .)
 • Efterlevnad av klassregler och skolregler bygger upp ömsesidig respekt.
 • Rådgivning ges av folkskollärare, av specialutbildade lärare för elever med särskilda behov och efter skolan av socialarbetare.
 • Etablera begreppet "Trainingsraum" (träningsrum), som ger socialt och / eller känslomässigt utmanande elever en möjlighet att ta en timeout och arbeta utanför klassrummet med hjälp av socialarbetare i skolan, när situationen börjar bli kritisk under en lektion.
 • Ytterligare stödinsatser.
 • Extra stöd i läsning och matematik.
 • Tyska som andraspråk (= "Daz") för barn, vars modersmål inte är tyska.
 • Stödja elever med LRS (= dyslexi)

 

Omfattningen av de åtgärder, som anges ovan, beror på tillgången till mänskliga resurser i skolans undervisning och antalet stödpersoner. I undantagsfall kan enstaka stödåtgärder utebli. Detta gäller dock inte för stödet till dyslektiker och Tyska som andraspråk, som alltid ges.

"Arnesboken-Schule" är en skola med heldagsschema, där "Offene Ganztagsschule" tar över med sina program när skoldagen är slut. Här kan barn alltså vistas från 07:00 till 17:00. Läxor, handled- ning och olika kurser sker inom öppettiderna (som börjar med lunch och fortsätter under eftermiddagen).

 

Support / stöd / metoder på gymnasienivå i Arnesboken-Schule:

 

 • Mångfald / mångfald av undervisningsmetoder
 • Teamundervisning eller undervisning med ytterligare en lärare som stöd under skollektioner
 • Konferenser lärare-föräldrar med varje familj, om varje enskild skolrapport efter den första skolterminen
 • Samarbete mellan specialutbildade lärare i "Förderzentrum" för elever med särskilda behov.
 • Individuell "Lernplan" (det vill säga individuell uppgiftsplan), för att stödja elever vars skolgång eller studentexamen är i riskzonen. För elever med särskilda behov görs en särskild granskningskontroll.
 • Social-pedagogiskt stöd.
 • Klasslektion med klasslärare (utan planer för ett speciellt ämne).
 • Regelbunden träning i inlärningsmetoder.
 • Intensiv, yrkesförberedande utbildning för arbetslivet.
 • Samarbete med lokala företag och verksamheter, andra skolor, Ausbildungszentrum (det vill säga lokala utbildningscentrum för manuellt arbete, exempelvis för byggnadsindustrin).

 

 

Vilka projekt, erfarenheter eller institutioner har imponerat på dig under In-Town Projektet?

 

Grevesmühlen:

 • Besöket på "Behindertenwerkstatt" (det vill säga verkstad / center för psykiskt / fysiskt utmanade människor, eller: verkstad för personer med funktionsnedsättning / skyddad verkstad).

 

Ungern:

 •  Mötet med vinnaren av Paralympics-guld i simning 2009 var mycket imponerande och inspirerande.
 • Begreppet hippoterapi (= hästassisterad behandling) var mycket tilltalande och häftigt, särskilt presentationen av barn och tonåringar. Dessutom var besöket i skolan, med barn i alla åldrar och olika funktionshinder, mycket känsloladdat och överväldigande.

 Sverige:

 •  Besöket på platsen för lärlingsutbildning och utbildning - särskilt idén om lärlingsplatser för ungdomar med kognitiva och fysiska funktionshinder i en kommunal cafeteria, integrerad i ett köpcentrum.
 • Klassrum lämpliga för barn i en grundskola, med ett litet kök.
 • Det låga antalet elever per klass.
 • Ridstallet med rampen för funktionshindrade, som gjorde det möjligt att sitta upp på hästen.
 • Bil-racingbanan med rekonstruerade fordon för rörelsehindrade personer.

 Portugal:

 •  Inkluderad grundskola, lämplig för barn, i Lissabon, med sitt kärleksinredda bibliotek med salong och uppehållsrum.
 • Slutceremonin, med den överväldigande pianospelningen av en ungersk, synskadad pojke, med den portugisiska, blandade och inkluderande barnkören och orkestrar från Grevesmühlen och Portugal.

Det som vi vill betona som särskilt speciellt och positivt:

 

 • Alla In-Town möten och andra möten med en underbar, vänlig och öppen atmosfär från alla deltagare och mycket positiv kontakt med varandra.
 • Den mycket speciella gästfriheten i de olika länderna.
 • Det roliga med att spela musik tillsammans.
 • Den genomarbetade planeringen av aktiviteter och workshops.
 • Att få lära känna den enorma mångfalden och kulturella rikedomen i de europeiska länderna.

 

 Hur kan vi ytterligare förbättra inkluderingspolitiken i landet i framtiden?

 

Ostholstein ska bli en region där alla människor – utan, eller med mer eller mindre funktionsnedsättning och människor i olika åldrar, kön eller etnisk bakgrund, är välkomna som medborgare, gäster och kunder och kan vara säkra på att få delta i samhällslivet utan några hinder.  Projektet "Ostholstein für alle - bereit für Inklusion und Barrierefreiheit" (det vill säga, Ostholstein för alla - redo för inklusion och obehindrat tillträde) har detta som mål. Det handlar om människor med allergier och institutioner för detta ämne och reklam för inklusion och obehindrat tillträde för alla. Vi vill utveckla en plan, en strategi, hur vi kan närma oss detta idealiska mål i Ahrensbök. Vi har utökat vår kunskap i praktiken genom erfarenheterna vi fått i In-Town projektet. Vi vill försöka få till stånd obehindrat tillträde och deltagande i alla delar av socialt liv i vår kommun och samhälle, så långt det är möjligt för oss.  Inklusion och obehindrat tillträde, har blivit tillämplig lag av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2007/2008) och det skall genomföras inom alla samhälls-områden.

 

Uttalande om In-Town projektet

 

I dessa tider, tycker vi att det är särskilt viktigt, att vi européer utbyter internationella erfarenheter i den form som genomförts och att vi uppmuntrar och stärker varandra. Parallellt med den diskuterade frågan om inkludering, är det viktigt att lära känna människor och deras kulturer i andra länder och visa respekt för dem, upprätta förbindelser och utveckla en mer intensiv kulturell förståelse för varandra, samt bygga vänskapsband.

 

Inom vilka områden kan vi samarbeta i framtiden inom detta nätverk av vänorter?

 

Ytterligare ämnen i framtiden skulle kunna vara:

 

 • ”Invandring"
 • "Förändringar i det europeiska samhället / samhällen, utifrån synpunkter från barn och tonåringar"
 • eller - mycket allmänt –- "Utbildning".

 

Kommunen Ahrensbök hoppas att alla deltagare och engagerade människor även i fortsättningen kommer att kunna ha utbyte med varandra och stödja varandra genom vårt nyligen tillgängliga nätverk. Vår dialog kan definitivt utökas med ytterligare sociala frågor.

 

 

 

 

 

 

Statement about the In-Town project

Especially in this day and age we think it is especially important that we Europeans exchange international experience in this form, that was realized, and to encourage and strengthen each other. Alongside with the discussed topic of inclusion, getting to know the people and their cultures in other countries are among that, as well as, respecting their culture, establishing ties, developing more intense cultural understanding for each other and even building friendships.

 

 

 

 

What further topics could be exchanged within our twin town and sister city networks?

Further topics in the future could be “immigration”, “changes in the European society/societies from the point of view of children and teenagers”, or – very generally – “the topic of education”.

The municipality of Ahrensbök hopes for all participants and involved people that we all will be able to exchange with each other and support each other via our newly available network. Our dialogue can definitely be expanded on further social topics.